Ausschreibung Pachtvertrag

Die Saxonia Stiftung aus Rosenau verpachtet die stiftungseigene touristische Pension

Pachtangebote können in schriftlicher Form beim Sitz der Stiftung in Rosenau/Râșnov, str. Caraiman nr.32, Kreis Kronstadt oder per E-Mail unter office@saxonia.ro bis zum 15.06.2024 eingereicht werden.

Interessenten können weitere Informationen über die Pension auf der Web-Seite der Stiftung www.saxonia.ro oder bei der Stiftung selbst erfahren. Tel. 0268473902 (werktags zwischen 08:00 und 15:00)

Partner

Saxonia Stiftung

INFORMARE

Cu privire la prelucrarile de date cu caracter personal

S.C. FABER CONSULT SAXONIA SRL este o instituţie privata cu sediul în orasul Rasnov, Str. Caraiman, nr.32, Jud. Brasov, cu personalitate juridică, fiind inregistrata la ORC Brasov sub nr. J08/78/1999, avand CUI RO 11402895 și este reprezentată de către ADMINISTRATOR. RESPONSABILUL cu implementarea măsurilor din domeniul protecţiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi contactat la numerele de telefon: 0268-472050 sau 0268-473902.

S.C. FABER CONSULT SAXONIA SRL este operator de date cu caracter personal care desfăsoară activităţi de prelucrare a datelor personale.

Aceste activităţi specifice sunt reglementate prin următoarele acte normative:

Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecţiei persoanelor, cu modificările si completările ulterioare;

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, resedinţa si actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată prin Legea nr. 290/2005, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările si completările ulterioare

Hotărârea Guvernului nr. 1.375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, resedinţa si actele de identitate ale cetăţenilor români;

Hotărârea Guvernului nr. 839/2006, privind forma si conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea resedinţei si ale cărţii de imobil;

Legea 227/2015 privind CODUL FISCAL,art.319 alin.(20);

ORDINUL MFP 2634/2015 privind documentele financiar contabile;

HG nr.237/2001 pentru aprobarea normelor cu privire la accesul,evidenta si protectia turistilor in structuri de primire turistice;

În scopul realizării atribuţiilor si a obligaţiilor prevăzute de actele normative menţionate anterior, societatea noastră prelucrează prin mijloace automatizate si manuale următoarele categorii de date cu caracter personal: numele si prenumele, data și locul nașterii, adresa de domiciliu/reședinţă, codul numeric personal,seria și numărul actului de identitate, datele din pașaport, numarul de identificare a cardului bancar.

În ceea ce priveste datele prelucrate în vederea facturarii si a completarii fisei de anuntare a sosirii si plecarii turistilor, datele personale sunt furnizate de către persoana vizată cu ocazia platii avansului prin banca precum si la momentul cazarii in PENSIUNEA CASA SAXONIA.

Refuzul comunicării datelor determină încălcarea dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, resedinţa si actele de identitate ale cetăţenilor români sau straini si conduc în acelasi timp la imposibilitatea furnizării serviciilor publice către turisti.

Datele personale prelucrate sunt destinate utilizării de către ANAF si MAI pentru îndeplinirea atribuţiilor legale si pot fi comunicate, în condiţiile legii, următorilor destinatari: instituţiile/autorităţile cu atribuţii în domeniile: apărare, ordine publică, securitate naţională si justiţie, fiscal, la care se adaugă unele persoane juridice de drept privat si persoanele fizice, în condiţiile legii.

Datele cu caracter personal pot fi transferate în străinătate cu respectarea dispoziţiilor art.5, ale art. 29 si ale art. 30 din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare. Datele transferate în străinătate pot avea ca scop:

constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiţie;

recuperarea creanţelor pe care autorităţile altor state le au faţă de cetăţeni români, identificarea mostenitorilor, stabilirea paternităţii, înmânarea unor documente, rezolvarea cererilor de asistenţă judiciară;

îndeplinirea procedurii privind obţinerea pensiei de întreţinere în străinătate, în vederea acţionării în justiţie, achitarea contravalorii spitalizării sau stabilirea pensiei de întreţinere;

identificarea părinţilor biologici ai unor persoane adoptate în străinătate;

citarea în proces de divorţ;

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în condiţii de securitate si numai pentru scopurile specificate, prin mijloace automatizate si manuale, cu respectarea următoarelor acte normative:

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de ABROGARE a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). Regulamentul (UE) 2016/679 ACTUALIZEAZA principiile stabilite încă de acum două decenii de Directiva 95/46/CE care își va înceta aplicabilitatea. Regulamentul General de Protecția Datelor a intrat în VIGOARE pe data de 25 mai 2016 și va fi de directă APLICABILITATE începând cu data de 25 mai 2018.

Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare;

În conformitate cu dispoziţiile art. 12-14 din Legea nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare, S.C. FABER CONSULT SAXONIA SRL asigură respectarea următoarelor drepturi ale persoanelor vizate:

dreptul la informare (art. 12). Acest drept presupune că operatorii care prelucrează date cu caracter personal au obligaţia de a informa persoanele ale căror date cu caracter personal le prelucrează, cu privire la:

a. identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia;

b. scopul în care se face prelucrarea datelor;

c. destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor;

Această informare se face prin postarea informării la avizierul de la sediul S.C. FABER CONSULT SAXONIA SRL si prin intermediului paginii de Internet www.saxonia.ro.

dreptul de acces la datele personale proprii (art. 13). Acest drept presupune că orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. La solicitarea persoanei vizate, operatorul este obligat, în situaţia în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puţin următoarele:

a. informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;

b. comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum si a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;

c. informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;

d. informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor si a dreptului de opoziţie, precum si condiţiile în care pot fi exercitate;

e. informaţii asupra posibilităţii de a consulta registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal, prevăzut la art. 24 din aceeași lege, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi.

Exercitarea acestui drept se poate realiza prin intermediul unei cereri scrise, datate si semnate, adresată ADMINISTRATORULUI S.C. FABER CONSULT SAXONIA SRL.

dreptul de interventie asupra datelor(art.14). Acest drept presupune ca orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator,la cerere si in mod gratuit:

a. dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este efectuata conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;

b. dupa caz,transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este efectuata conform legii;

c. notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedeste imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat;

Exercitarea acestui drept se poate realiza prin intermediul unei cereri scrise, datate si semnate, adresată ADMINISTRATORULUI S.C. FABER CONSULT SAXONIA SRL. Modelul de cerere se găseste pe pagina de internet a Societatii noastre, sau la sediul acesteia. Cererea va fi insoţită de o copie a actului de identitate al solicitantului, precum si de alte documente în sprijinul cererii de intervenţie.

Dreptul de opoziţie, prevăzut la art. 15 din lege, nu poate fi exercitat în cazul prelucrărilor efectuate de către Societatea noastră, în condiţiile expuse anterior, întrucât datele cu caracter personal sunt prelucrate în temeiul unor prevederi legale exprese si, prin urmare, persoana vizată nu se poate opune la această prelucrare, după cum este prevăzut în art. 15 alin.(1). Dacă, totuși persoana vizată apreciază că datele sale personale sunt prelucrate cu încălcarea prevederilor legale, aceasta poate formula o cerere de opoziție care se găseste pe pagina de internet a Societatii noastre, sau la sediul acesteia.

Totodată, Legea nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare, recunoaste si garantează următoarele drepturi ale persoanelor vizate:

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17). Acest drept presupune că orice persoană are dreptul de a cere si de a obţine:

a. retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;

b. reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneste condiţiile prevăzute la lit. a).

dreptul de a se adresa justiţiei (art.18). Acest drept presupune că, fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare, care le-au fost încălcate.


MODELE:

CERERE pentru exercitarea dreptului de acces

Către

ADMINISTRATORUL S.C. FABER CONSULT SAXONIA SRL

oras Rasnov, str. Caraiman, nr.32, Jud. Brasov

CUI RO 11402895

J08/78/1999

Subsemnatul/Subsemnata (numele si prenumele) ..............................................................,

CNP ................................... cu domiciliul/reşedinţa în...................................................

str........................................................................................... nr. .......

bl. ....... sc. ....... ap. ..... judeţ/sector......................telefon ........................................,

adresa de-mail.............,,........., în temeiul art. 13 din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, vă solicit să-mi confirmaţi faptul că datele care mă privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre S.C. FABER CONSULT SAXONIA SRL

Precizări suplimentare, dacă este cazul:

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Solicit ca răspunsul să îmi fie comunicat:

a) la adresa .........................................................................................................

............................................................................(se menţionează adresa de corespondenţă)

b) prin e-mail, la adresa ............................................................................................

c) printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure faptul ca predarea mi se va face

numai personal, la adresa ............................................................................................

......................................................................................................................

Faţă de cele de mai sus, vă rog să dispuneţi măsurile legale pentru a primi informaţiile solicitate în baza Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

    DATA                                                                                        SEMNĂTURA


CERERE pentru exercitarea dreptului de intervenţie


Către

ADMINISTRATORUL S.C. FABER CONSULT SAXONIA SRL

oras Rasnov, str. Caraiman, nr.32, Jud. Brasov

CUI RO 11402895

J08/78/1999

Subsemnatul/Subsemnata (numele si prenumele) ..............................................................,

CNP ................................... cu domiciliul/reşedinţa în...................................................

str........................................................................................... nr. .......

bl. ....... sc. ....... ap. ..... judeţ/sector......................telefon ........................................,

adresa de-mail.............,,........., în temeiul art. 13 din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, vă aduc la cunoştinţă faptul că datele care mă privesc, prelucrate de către S.C. FABER CONSULT SAXONIA SRL, sunt:

□ incomplete

□ inexacte

□ alte motive, în conformitate cu Legea 677/2001 (descriere)........................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

motiv pentru care solicit:

□ rectificarea

□ actualizarea

□ blocarea

□ ştergerea

□ transformarea în date anonime

În susţinerea solicitării mele, anexez la prezenta cerere, în copie, următoarele documente

justificative/doveditoare............................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Solicit ca răspunsul să îmi fie comunicat:

a) la adresa ........................................................................................................

........................................................... (se menţionează adresa de corespondenţă/domiciliu)

b) prin e-mail la adresa ............................................................................................

c) printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure faptul ca predarea mi se va face

numai personal, la adresa............................................................................................

Faţă de cele de mai sus, vă rog să dispuneţi măsurile legale pentru a primi informaţiile solicitate în baza Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

    DATA                                                                                        SEMNĂTURA


CERERE pentru exercitarea dreptului de opoziţie


Către

ADMINISTRATORUL S.C. FABER CONSULT SAXONIA SRL

oras Rasnov, str. Caraiman, nr.32, Jud. Brasov

CUI RO 11402895

J08/78/1999

Subsemnatul/Subsemnata (numele si prenumele) ..............................................................,

CNP ................................... cu domiciliul/reşedinţa în...................................................

str........................................................................................... nr. .......

bl. ....... sc. ....... ap. ..... judeţ/sector......................telefon ........................................,

adresa de-mail.............,,........., în temeiul art. 13 din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, vă aduc la cunoştinţă faptul că, prin prezenta, îmi exercit dreptul de a mă opune ca datele care mă vizeazã sa facă obiectul prelucrării de către S.C. FABER CONSULT SAXONIA SRL, din următoarele motive întemeiate şi legitime:

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Solicit ca răspunsul să îmi fie comunicat:

a) la adresa .........................................................................................................

........................................................... (se menţionează adresa de corespondenţă)

b) prin e-mail la adresa .............................................................................................

c) printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure faptul ca predarea mi se va face numai personal la adresa

................................................................................................................

Faţă de cele de mai sus, vă rog să dispuneţi măsurile legale pentru a primi informaţiile solicitate în baza Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

    DATA                                                                                        SEMNĂTURA